Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Archive for Planer

Årsmöte 2022

Föreningens 16:de årsmöte kommer hållas söndagen den 31 juli 2022, kl 15.00, i Fleringe gamla skola.

DAGORDNING VID FÖRENINGEN BEVARA OJNARESKOGENS ÅRSMÖTE 31JULI 2022

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av rösträknare och justeringspersoner
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för föregående år läses
 8. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av föreningens ordförande på ett år
 11. Val av tre styrelseledamöter på två år
 12. Val av två revisorer för ett år
 13. Val av två suppleanter för ett år
 14. Val av valberedning för ett år
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Övriga frågor
 17. Kaffe med diskussion om samarbeten med Bunge sockenförening och Fleringe sockenförening inför bildandet av Nationalparken Bästeträsk
 18. Mötets avslutande

Bästeträsk prioriterat i Naturvårdsverkets nationalparksplan

I den reviderade genomförandeplan för nationalparker 2009-2013, som naturvårdsverket publicerade den 3 december, ingår Bästeträsk som ett prioriterat område.

I planen anges särskilt att  naturvärdena i Bästeträsk-området är hotade av exploatering,  på grund av planerna på kalkbrott.

”Bästeträsks stora, orörda mosaik av kalkhällmarker, agmyrar, sjöar och skogar är ett unikt område som vi prioriterar högt. Vi vill gärna inleda samarbete med kommunen och länsstyrelsen för att bilda nationalpark. Förutsättningen är att det inte blir ett nytt kalkbrott” säger Rolf Löfgren, handläggare på Naturvårdsverket.

–”Området är det främsta i sitt slag i Sverige och är unikt även i ett europeiskt perspektiv” tillägger han.

Hela planen finns på www.naturvardsverket.se

Min kommentar: För det fortsatta arbetet som föreningen har framför sig är detta ställningstagande av naturvårdsverket naturligtvis av stor betydelse. Låt oss hoppas att framförallt Gotlands kommun kan se de unika värdena som man här har chans att bevara och utnyttja på ett långsiktigt hållbart sätt.