Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Är Ojnareskogen nu räddad från kalkbrytning?  Nä, inte ännu. Men regeringsbeslutet 2015 att göra området till Natura 2000 område är ett mycket viktigt beslut som förändrar hela ärendet till bevarandets fördel.

Fråga 1: Vad innebar regeringsbeslutet i augusti 2015 om en utökning av Natura 2000-området Bästeträsk?

Svar: Det innebar att förslaget om att göra hela Bästeträsks tillrinningsområde till Natura 2000-område. Natura 2000-området inkluderar Bunge Ducker, Nordkalks tilltänkta täktområde, och Bunge Stucks, där SMA Mineral ansökt om att få utvidga sitt kalkbrott. Därmed har det blivit svårare för bolagen att få tillstånd till brytning. Nordkalk och SMA överklagade regeringsbeslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen som under hösten 2017 slog fast att beslutet att göra området till Natura 2000 var korrekt och därmed är nu hela området nu ett Natura 2000 område.

Fråga 2: Vad innebar prövningen i Mark och miljööverdomstolen som var nu i maj 2018?

Svar: I maj 2018 hölls förhandlingar mark och i både SMA och Nordkalk-målen. Eftersom Högsta Förvaltningsrätten slagit fast att beslutet att göra hela området till Natura 2000 var korrekt återupptog Mark- och miljödomstolen sitt arbete med att bedöma tillståndsfrågan i maj 2018 (dessa processer hade  vilandeförklarats i väntan på Högsta förvaltningsrättens beslut). Mark och miljööverdomstolen höll förhandling i Visby under försommaren, i SMA-målet den 21-22/5 2018 och i Nordkalksmålet den 23-25/5 2018.

Fråga 3: Vad händer nu?

Svar: Nu väntar vi på Mark- och miljödomstolens avgöranden i domstolsförhandlingarna som hölls i maj i år. Båda domarna kommer kl 11.00 den 11:e september 2018.

Ännu är alltså inte Ojnareskogen räddad, utan utgången är fortsatt oviss. Kampen mellan exploateringsintressen och miljö och natur går vidare.

Trots läget har Naturvårdsverket valt att påbörja en förstudie för att bilda nationalpark av hela området. Det får ses som en markering av hur unikt och värdefullt det är ur natursynpunkt.

————————————————–

Ojnareskogen är Gotlands största vildmarksområde och innefattar också sjön Bästeträsk som med sitt fina vatten är en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning.
Det är från Ojnareskogens orörda och oexploaterade natur sjön får sitt rena vatten och området är rikt på källor och våtmarker som Ojna källa och Ojnaremyr.
Den säregna hällmarkstallskogen varvas med våtmarker i en skoglig och hydrologiskt mycket komplex naturmiljö. Över 60 hotade arter lever här, tex ängshök, gotlandssnok, fjärilar och orkideer.
Kampen för att bevara Ojnareskogen och skydda Bästeträsks dricksvatten har pågått sedan 2005 då föreningen Bevara Ojnareskogen bildades.
Området ingår i Sveriges nationalparksplan 2009-2013 och skulle bli ön Gotlands första nationalpark. Dessvärre hotas dessa planer nu av av kortsiktiga kalkbrytningsintressen då företagen Nordkalk och SMA vill öppna täkter i Ojnareskogen.