Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Är Ojnareskogen nu räddad från kalkbrytning? 

Ja, faktiskt!!!  Den 1 april 2019 meddelade Högsta domstolen att man inte tänkte pröva kalkindustrins begäran om överprövning i målen och därmed står mark- och miljööverdomstolens nekande till att låta Nordkalk och SMA bryta kalk i området fast!

Så här står det i Högsta Domstolens beslut som kom den 1 april 2019;

Högsta domstolen fattar följande
BESLUT
Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och
miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.
SKÄL
För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs
prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för
ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.
Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det
finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.
Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram
något skäl att meddela prövningstillstånd.

Fråga: Vad händer nu?

Svar: Ojnareskogen står kvar! Kanske kommer kalkindustrin vända sig till EU domstolen för att få frågan prövad där men i så fall handlar det om ekonomisk ersättning och inte om att bryta kalk i området. Kampen mellan exploateringsintressen och miljö och natur går vidare på andra ställen men Ojnareskogen är räddad!
Naturvårdsverkets arbete med att bilda nationalpark för detta unika och värdefulla naturområde kan fortsätta.

————————————————–

Ojnareskogen är Gotlands största vildmarksområde och innefattar också sjön Bästeträsk som med sitt fina vatten är en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning.
Det är från Ojnareskogens orörda och oexploaterade natur sjön får sitt rena vatten och området är rikt på källor och våtmarker som Ojna källa och Ojnaremyr.
Den säregna hällmarkstallskogen varvas med våtmarker i en skoglig och hydrologiskt mycket komplex naturmiljö. Över 60 hotade arter lever här, tex ängshök, gotlandssnok, fjärilar och orkideer.
Kampen för att bevara Ojnareskogen och skydda Bästeträsks dricksvatten har pågått sedan 2005 då föreningen Bevara Ojnareskogen bildades.
Området ingår i Sveriges nationalparksplan 2009-2013 och skulle bli ön Gotlands första nationalpark. Dessvärre hotas dessa planer nu av av kortsiktiga kalkbrytningsintressen då företagen Nordkalk och SMA vill öppna täkter i Ojnareskogen.