Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Är Ojnareskogen nu räddad från kalkbrytning?  Nä, inte ännu. Men regeringsbeslutet 2015 är ett mycket viktigt beslut som förändrar hela ärendet till bevarandets fördel.

Fråga 1: Vad innebar regeringsbeslutet i augusti 2015 om en utökning av Natura 2000-området Bästeträsk?

Svar: Det innebar att förslaget om att göra hela Bästeträsks tillrinningsområde till Natura 2000-område skickades in till EU. Natura 2000-området inkluderade Bunge Ducker, Nordkalks tilltänkta täktområde, och Bunge Stucks, där SMA Mineral ansökt om att få utvidga sitt kalkbrott. Därmed skulle det bli svårt för bolagen att få tillstånd till brytning. Men ärendet är inte avslutat i och med det, Nordkalk och SMA har överklagat regeringsbeslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen och detta mål kommer tas upp under hösten 2016. I väntan på Högsta förvaltningsrättens beslut är Miljööverdomstolsförhandlingarna vilande dvs de avvaktar dom från förvaltningsrätten.

Fråga 2: Vad innebär prövningen i Högsta förvaltningsdomstolen hösten 2016?

Svar: För att undvika det ogynnsamma läge som uppstått i och med regeringsbeslutet vände sig bolagen till Högsta förvaltningsdomstolen med ansökan om rättsprövning av regeringsbeslutet, dvs med ansökan om att få beslutet upphävt. Bolagens motivering var att regeringsbeslutet innebar ett ingripande i rättssak till förmån för den egna parten, dvs att syftet med beslutet var att staten i egenskap av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket skulle gynnas som motparter till Nordkalk och SMA i tillståndsärendena. Som stöd för argumentationen hänvisade bolagen till tidigare domar i EU-domstolen.

Bolagen begärde sedan att Miljööverdomstolen skulle vilandeförklara tillståndsärendena tills vidare i avvaktan på att Högsta förvaltningsdomstolen skulle behandla ansökan om rättsprövning, vilket beviljades.

Fråga 3: Vad händer nu?

Svar: SMA har stoppat sin verksamhet på Bunge Stucks, eftersom det område som de haft tillstånd att bryta är färdigbrutet. För att ändå kunna fortsätta har bolaget ansökt om att få gå djupare i det utbrutna området, från +18 meter över havet ner till havsnivå. Den ansökan avslogs av av Miljööverdomstolen den 1 september 2016. SMA har överklagat denna dom till Högsta domstolen.

När det gäller ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen kommer domstolen enligt uppgift att hålla muntlig förhandling i höst. Först därefter återupptar Miljööverdomstolen sin behandling av ärendet. Om regeringsbeslutet då har rivits upp har bolagen givetvis ökat sina chanser att få tillstånd, annars lär det bli svårt.

Ännu är alltså inte Ojnareskogen räddad, utan utgången är fortsatt oviss. Kampen mellan exploateringsintressen och miljö och natur går vidare.

Trots läget har Naturvårdsverket valt att påbörja en förstudie för att bilda nationalpark av hela området. Det får ses som en markering av hur unikt och värdefullt det är ur natursynpunkt.

————————————————–

Ojnareskogen är Gotlands största vildmarksområde och innefattar också sjön Bästeträsk som med sitt fina vatten är en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning.
Det är från Ojnareskogens orörda och oexploaterade natur sjön får sitt rena vatten och området är rikt på källor och våtmarker som Ojnakälla och Ojnaremyr.
Den säregna hällmarkstallskogen varvas med våtmarker i en skoglig och hydrologiskt mycket komplex naturmiljö. Över 60 hotade arter lever här, tex ängshök, gotlandssnok, fjärilar och orkideer.
Kampen för att bevara Ojnareskogen och skydda Bästeträsks dricksvatten har pågått sedan 2005 då föreningen Bevara Ojnareskogen bildades.
Området ingår i Sveriges nationalparksplan 2009-2013 och skulle bli ön Gotlands första nationalpark. Dessvärre hotas dessa planer nu av av kortsiktiga kalkbrytningsintressen då företagen Nordkalk och SMA vill öppna täkter i Ojnareskogen.